FitKids

Vplyv športovej aktivity na úroveň kognitívnych schopností žiakov

11.06.2019

Skutočnosť, že pohybové aktivity výrazne ovplyvňujú fyzické zdravie dieťaťa je nám všetkým dobre známe. Okrem toho má však výrazný vplyv aj pre zlepšovanie a udržiavanie v mentálnej oblasti. Aj keď sa donedávna telo a myseľ vnímali oddelene, výskumy dokázali, že sú navzájom prepojené – pohyb má vplyv na kognitívne funkcie človeka.

 

 

„Kognitívne (poznávacie) funkcie nám umožňujú myslieť a spoznávať okolitý svet. Vďaka nim môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať a vyjadrovať sa prostredníctvom jazyka.“

Mgr. Ivana Solárová, absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave sa vo svojej diplomovej práci zaoberala vplyvom športovej aktivity na kognitívne schopnosti žiakov. Práve preto sme sa s ňou rozhodli urobiť rozhovor na túto tému a bližšie sa tak s problematikou oboznámiť.

Ivka, čo ťa priviedlo k skúmaniu práve v tejto oblasti?

„Podnetom pre výber takto orientovanej záverečnej práce bol záujem o problematiku kognitívnych schopností (t.j. myslenie, pamäť, pozornosť, reč, atď.) v súvislosti so športovou aktivitou. Ako dobre vieme, pre dosiahnutie určitej úrovne telesnej zdatnosti je nevyhnutnou podmienkou pohyb, ktorý je jedným zo základných prejavov života. Avšak v praxi som sa stretla s priam žalostnou úrovňou telesnej zdatnosti žiakov. Prečo je to tak? Znižujúci sa počet hodín telesnej výchovy na úkor ostatných predmetov v škole, chýbajúca motivácia a neochota zo strany žiakov podstúpiť akýkoľvek typ športovej aktivity, technické vymoženosti dnešnej doby, toto všetko sú faktory, ktoré významne spôsobujú pokles úrovne telesnej zdatnosti dnešnej mládeže a detí. A práve tieto skutočnosti a skúsenosti ma inšpirovali k takémuto druhu výskumu.“

Čím konkrétnym si sa vo svojom výskume zaoberala?

„Cieľom výskumu bolo posúdiť úroveň kognitívnych schopností u športujúcich a nešportujúcich žiakov. Kognitívne schopnosti sa hodnotili štandardizovaným Testom kognitívnych schopností, ktorý sa v praxi využíva na posúdenie individuálnych možností jedinca používať abstraktné a symbolické vzťahy a objasniť flexibilitu myslenia. Je to test, ktorý posudzuje tzv. fluidnú (vrodenú) inteligenciu dieťaťa, ktorá nepodlieha vplyvu prostredia a vzdelávania. Úroveň pohybovej výkonnosti som zisťovala batériou motorických testov.“

 

 

K akým výsledkom si dospela?

„Výsledky preukázali najvýznamnejšie rozdiely v úrovni kognitívnych schopností medzi skupinou športujúcich a nešportujúcich detí. Práve skupina žiakov, ktorí sa zúčastňovali športovej aktivity 3 a viackrát za týždeň, dosiahli lepšie výsledky v Teste kognitívnych schopností. Týmito výsledkami o pozitívnom vzťahu úrovne telesnej zdatnosti a kognitívnych schopností sme tak prispeli k záverom mnohých zahraničných výskumov. Domnievam sa, že závery výskumu, ktoré poukazujú na dôležitosť pravidelného pohybu, možno adresovať hlavne rodičom a pedagógom, ktorých úlohou je okrem iného taktiež formovať pozitívny vzťah detí a mládeže k pohybovej aktivite a touto cestou tak prispievať k rozvoju kognitívnych schopností.“

 

 

Aké sú tvoje odporúčania pre rodičov ?

„Na základe získaných poznatkov si myslím, že práve pravidelná športová aktivita môže okrem benefitov, ktoré so sebou prináša v oblasti fyzickej kondície, dopomôcť efektívnym spôsobom aj k rozvoju mentálneho zdravia a samotných kognitívnych schopností žiakov. Výsledky možno zúročiť vo vyučovacom procese na hodinách školskej telesnej výchovy, a to vzdelávaním žiakov o pozitívnom efekte, ktorý so sebou telesná zdatnosť a rozvoj motorických schopností prináša.

 Rodičom teda odporúčam motivovať a podporovať svoje deti k pohybu v škole, ale i mimo nej. Vo voľnom čase, účasťou na rôznych krúžkoch a športových tréningoch, samozrejme pod vedením skúsených trénerov :)“.