Fit Kids klub
FitKids

PrihláškaVyjadrenie zákonného zástupcu:

Záväzne žiadam o prijatie svojho dieťaťa za člena občianskeho združenia FitKids Bratilava o.z. (ďalej len Združenie“). Vyhlasujem, že zdravotný stav môjho syna/dcéry mu dovoľuje aktívne sa zúčastňovať tréningov bez obmedzení. Súčasne sa zaväzujem uhrádzať pravidelné mesačné členské príspevky vo výške 25,- EUR. Členské príspevky sa zaväzujem uhrádzať na účet s IBAN:SK74 090 0000 0005 0712 79048 najneskôr do 15-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca. Do poznámky platby uvediem názov školy, triedu, meno a priezvisko dieťaťa. Som si vedomý/a, že neuhradením členského príspevku zaniká členstvo dieťaťa v Združení, ako aj právo zúčastňovať sa činnosti krúžku.

Poskytovateľovi udeľujem súhlas pred začatím pohybovej aktivity vyzdvihovať dieťa zo školského klubu alebo z MŠ. Súhlasím s vyradením môjho dieťaťa z krúžku Združenia, pokiaľ opakovane svojim správaním bude narúšať chod a program organizovanej činnosti. Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je Združením poistený (úraz, krádež).

Súčasne žiadam o vystúpenie môjho dieťaťa zo Združenia ku koncu príslušného školského roku, t. j. k 28.06.2019, ak jeho členstvo nezanikne inak.

Podpisom tohto dokumentu predsedom Združenia a uhradením stanoveného členského príspevku sa stáva hore uvedená osoba členom Združenia.

Týmto udeľujem FitKids Bratislava o.z., v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a informácií poskytnutých na základe tejto prihlášky. Súhlasím / nesúhlasím ** so snímaním ( fotografie a videá) môjho dieťaťa uvedeného v prihláške, pri vykonávaní aktivít v rámci akcií FitKids Bratislava o.z. a ich zverejňovanie na web stránke ako aj na propagačných materiáloch FitKids. Osobné údaje ako je meno a priezvisko dieťaťa a názov školy, ktoré dieťa momentálne navštevuje budú archivované po dobu nevyhnutnej archivácie podľa zákona O účtovníctve. Ostatné osobné údaje uvedené v prihláške budú vymazané do troch mesiacov od ukončenia členstva dieťaťa v Združení...............................................

Podpis predsedu, alebo člena štatutárneho orgánu
občianskeho združenia OZ FitKids (mesto)..............................................

Meno a podpis zákonného zástupcuMilí rodičia, keďže potrebujeme aj váš podpis, prosíme, aby ste si stiahli nižšie pripnutý súbor "PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE", vytlačili ju, podpísali a doručili k nám pri najbližšej vašej návšteve.

Ďakujeme.

Váš FitKids tímStiahnuť prihlášku FitKids BratislavaStiahnuť prihlášku FitKids TrnavaStiahnuť prihlášku FitKids Banská Bystrica